prázdný
0,00 Kč s DPH
Kategorie
Newsletter

Pokud máte zájem o zasílání informací o slevách a cenových akcích, tak zde napište svoji e-mailovou adresu.

 

MALHVO » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

podnikatele MALHVO s.r.o. se sídlem Svobody 244/11 Bolatice, 747 23

identifikační číslo: 45194157

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.malhvo.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy MALHVO  s.r.o., se

sídlem Svobody 244/11 747 23,Bolatice identifikační číslo: 45194157 (dále jen „prodávající“)

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v

souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi

prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového

obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové

stránce umístněné na internetové adrese www.malhvo.cz (dále jen „webová stránka“), a to

prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit

zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v

rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních

podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v

českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat

do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní

obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z

webového rozhraní obchodu.

1.7 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském

účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu.

1.9 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své

povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.12 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech

souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího

uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.14 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve

webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci

území České republiky.

1.15 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

1.15.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

1.16 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a

měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího

zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle

kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v

objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po

obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na

adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce

(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.17 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,

výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné

potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.18 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

1.19 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v

souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na

telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.20 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může

kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1848958309/0800 vedený u

společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) v CZK nebo č.;

prostřednictvím dopravce – dobírkou;

1.21 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,

rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.22 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není

dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu

zboží předem.

1.23 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od

uzavření kupní smlouvy.

1.24 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je

závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na

účet prodávajícího.

1.25 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k

dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.17), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě

před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se

nepoužije.

1.26 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

1.27 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými

právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní

smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané

hodnoty.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.28 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo

jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání

kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé

zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní

smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo

obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.29 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy

odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v

případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy

musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od

kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž

tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat

mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty

prodávajícího malhvo2@volny.cz.

1.30 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní

smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese

kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy

zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.31 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní

smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží

kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí

nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.32 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.33 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného

odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.34 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od

kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a

kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.35 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,

nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.36 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.37 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady

spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem

doručení.

1.38 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů

zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě

shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující

zásilku od přepravce převzít.

1.39 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací

podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.40 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §

2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.41 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.41.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má

takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující

očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.41.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému

se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.41.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.41.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.41.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.42 Ustanovení uvedená v čl. 1.41 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení

zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře

používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z

povahy zboží.

1.43 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné

již při převzetí.

1.44 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,

v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i

v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy

prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.45 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může

upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.46 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.47 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.48 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím

elektronické adresy malhvo2@volny.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle

prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.49 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad

dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů.

1.50 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.51 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.52 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,

adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,

telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.53 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely

realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím

také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se

zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by

sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.54 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět

správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o

změně ve svých osobních údajích.

1.55 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.56 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

1.57 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že

se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.1.58 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.55)

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a

osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.58.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.58.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.59 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle

předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na

poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.60 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním

obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.61 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na

webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by

docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle

předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.62 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho

uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

1.63 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak

strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva

spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.64 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho

ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy

či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.65 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

1.66 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní

smlouvy.

1.67 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MALHVO s.r.o., Svobody 244/11,

 

Nejasnosti a případné spory budou obě strany řešit dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, je pro řešení případných sporů kompetetní Obchodní soud v Ostravě.

Zákazník má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu a tou třetí stranou je Česká obchodní inspekce.

 

747 23 Bolatice, adresa elektronické pošty malhvo2@volny.cz, telefon +420 553 655 240.

V Bolaticích dne 2.3.2015

FajnySHOP.cz

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Copyright © 2004-2021 | Created by FajnyWEB.cz | Powered by FajnySHOP